ZABURZENIA ROZWOJOWE’NACZYŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

Mogą one istnieć jako wady izolowane lub skojarzone z wadami serca, mogą indukować lub być następstwem powstawania wad płuc i często występują wraz z nimi.

Skomplikowany rozwój układu naczyniowego płuc stwarza ogromne możliwości powstawania jego zaburzeń rozwojowych. Cytując za Avery można powiedzieć, że nieprawidłowy kierunek rozwoju w zakresie pierwszego splotu naczyniowego i łuków aortalnych może spowodować przetrwanie naczyń normalnie zarastających, zanikanie tych, które powinny przetrwać, niedostateczne ich wykształcenie się oraz łączenie się ze sobą naczyń, które powinny pozostać jak osobne jednostki.

Ostra niedrożność jelit

Ostra niedrożność jelit. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę: 1. Głębokość towarzyszącego wstrząsu. 2. Obecność lub nieobecność regurgitacji i wymiotów. Regurgitacja jest biernym procesem, nie wymagającym skurczu mięśni, wymioty są związane z czynnym odruchem mięśni. Do regurgitacji usposabia pochylenie wezgłowia, natomiast niebezpieczeństwo jej wystąpienia jest mniejsze, gdy głowę pacjenta uniesie się o 45°.

Badanie rtrj

Wielu autorów opisuje krwioplucie jako charakterystyczny objaw torbieli oskrzelowopochodnej. Częściej występuje ona w torbielach komunikacyjnych i zakażonych, ale wynaczynienia do torbieli zamkniętych mogą również występować.

Należy podkreślić, że nawet duża torbiel oskrzelowopochodna może nie dawać żadnych objawów i wykrywa się ją przypadkowo.

Badanie rtrj. W rozpoznaniu torbieli pierwszorzędne znaczenie ma badanie rtg. Torbiele komunikujące najczęściej mają wygląd pierścieniowatego przejaśnienia

Wady dużych naczyń górnego śródpiersia

Zaburzenia rozwojowe dużych naczyń górnego śródpiersia, zmieniające czynność i rozwój układu oddechowego, są zlokalizowane powyżej VI łuku aortalnego, kojarzą się w 75% z wadami serca. Wymieniono je opisując zewnętrzne zwężenie tchawicy.

Wady tętnic płucnych. Do zaburzeń rozwojowych należy tu brak jednej lub obu tętnic płucnych ukrwie- nie płuca pochodzi wówczas od aorty przez jej dodatkowe gałęzie lub przez poszerzony układ tętnic oskrzelowych. Płuco po stronie braku tętnicy jest hipoplastyczne, o zredukowanej wentylacji, podatne na zakażenie. Przy braku obu tętnic i odejściu ich od aorty wstępującej niemowlę zwykle nie przeżywa roku nieco dłuższe przeżycie (50% dzieci do 10 r. ż.) obserwuje się wówczas, gdy ultrwienie płuc pochodzi z tętnic oskrzelowych, odchodzących od aorty zstępującej. Także podobnie długiego przeżycia można spodziewać się przy jednostronnej agenezji tętnicy płucnej.

Różnorodność objawów klinicznych i rtg

Czasem zachodzi potrzeba wykonania badania kimograficznego lub angiopneumo- grafii przy umiejscowieniu się torbieli w pobliżu serca lub wielkich naczyń.

Różnorodność objawów klinicznych i rtg zmusza do wielokierunkowego zróżnicowania z innymi stanami dającymi podobne obrazy, np. torbiele powietrzne różnicuje się z torbielami pozapalnymi – pneumocystami, z limfatycznymi, z odmą opłucnową, ropniem płuca, torbielą pasożytniczą, rozedmą płatową torbiele zamknięte – z guzami płuca lub śródpiersia.